Što je prirodni plin? >>>
Prirodni plin je mješavina ugljikovodika i male kolièine neugljikovodika koji su u plinovitom stanju ili otopljeni u nafti u podzemnim rezervoarima, i u plinovitom stanju na atmosferskim uvjetima  (tlaku i temperaturi).

Prirodni plin se koristi kao primarna energija, odnosno u svojem prirodnom stanju, bez gubitaka prilikom pretvorbe za zagrijavanje prostora. Koristi se i u procesima industrijske proizvodnje i u proizvodnji struje/elektriène energije.

Prema Svjetskom Energetskom Vijeæu (WEC) svjetske rezerve plina su dovoljne za više od 100 godina.

Plin predstavlja 27% ukupne potrošnje primarne energije u Hrvatskoj. Dobava u transportni sustav Republike Hrvatske je u 2003.g. iznosila je 2,64 milijardi m3. Glavnina hrvatske proizvodnje dolazi iz sjeveroistoènog dijela Hrvatske dok manji dio dolazi iz Sjevernog Jadrana.