Kogeneracija >>>
Pod kogeneracijom se razumjeva istodobna proizvodnja elektriène i toplinske energije, prilagoðene za poznatog korisnika, smještenog na malom prostoru s nazivnom elektroenergetskom snagom manjom od 10 MW .
Ova se postrojenja mogu rabiti u novim i postojeæim objektima, kao i u gospodarstvu i opæem sektoru.
U pravilu su kogeneracijska postrojenje znatno manji zagaðivaèi okoliša zbog velikog stupnja pretvorbe energije u odnosu na ureðaje koji posebno proizvode toplinu i elektriènu energiju.
Paketna kogeneracijska postrojenja sklapaju se u tvornici i isporuèuju korisniku kao integralna jedinica, a njihove snage su danas veæ od 5 kW do 50 MW . Ove izvedbe mogu biti graðene za instaliranje u nekom zatvorenom ili otvorenom prostoru uz odgovarajuæe dodatke za zvuènu i toplinsku izolaciju
Naravno ugradnja ovakvih postrojenja uslijedit æe tek nakon ocjene njihove ekonomiènosti.