Plin — ekološki energent >>>

Mi osiguravamo dobavu prirodnog plina onako kako to od nas zahtjeva tržište. Izmeðu svih ostalih fosilnih izvora, prirodni plin je uz svoju visoku energetsku uèinkovitost ujedno i najpodesniji za oèuvanje okoliša. Uzmemo li u obzir tek trenutne dokazne rezerve prirodnog plina, one se pokazuju dostatne da nas sigurno uvedu u slijedeæe stoljeæe.

U suvremenom društvu, postoji težnja za ekološki sve èišæom energijom. Od svih fosilnih goriva ili goriva na bazi ugljikovodika-ukljuèujuèi naftu, prirodni plin ima najèišæe sagorijevanje. S obzirom na svoj niski sadržaj ugljika, plin u atmosferu emitira manje ugljiènog dioksida po izlaznoj jedinici energije nego uobièajena fosilna goriva. Plin sadrži manje neèistoæa kao što su teški metali. Prirodni plin praktièno uopæe ne proizvodi SO2, prirodni plin emitira manju kolièinu Dušiènih oksida (NOx) od svih ostalih fosilnih izvora energije. Sagorijevanje prirodnog plina uzrokuje znaèajno manje kolièine CO2 po jedinici energije nego ostala fosilna.  Mi omoguæavamo pristup èišæoj i tržišno kompetitivnijoj energiji i uvijek æemo iznalaziti moguænosti da svoje proizvode uèinimo još èišæim i ekološki prihvatljivijim.