Cijene prirodnog plina >>>  
 

 

 
 

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. STRAVNJA DO 31. PROSINCA 2016.

Cijena opskrbe plinom za krajnje kupce prikljuèene na distribucijski sustav ZAGORSKOG METALCA  d.o.o. koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, utvrðena je sukladno Metodologiji utvrðivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamèenu opskrbu,  koju je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija i objavljena u NN broj  28/2016.

Tarifne stavke - javna usluga NN 31/15 (01.04.16 - 31.12.16)

 


Usluga opskrbe plinom – poduzetnišvo
Cijene 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamèene opskrbe formiraju se na osnovu pojedinaènih ugovora o opskrbi plinom izmeðu Zagorskog metalca d.o.o. kao opskrbljivaèa i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno èl. 4. i èl. 6. Opæih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).

 


Direktor:
Tomislav Rajiæ, dipl.oec.
 
 

 
   
 
 
             
Sva prava pridrana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net