Povijest
Distributivno podruèje
Djelatnosti
 
Pravo na pristup informacija>>>

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ureðeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013). Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, Zabok
  • elektronièkom poštom na adresu: zagorski-metalac@zagorski-metalac.hr
  • donijeti osobno u Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, Zabok
  • putem telefona na broj 049/ 588 151


Službenik za informiranje:
Zdravko Èulig
Kontakt: 049/ 588 173
Email: zculig@zagorski-metalac.hr

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka regulirano je Zakonom o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine, br. 103/03, 118/06., 41/08., 130/11) kojim se ureðuje zaštita osobnih podataka o fizièkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Božica Kralj
Kontakt: 049/588 624
Email: bkralj@zagorski-metalac.hr

Dokumenti i zakoni:


     

             
Sva prava pridržana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net