Povijest
Distributivno podruèje
Djelatnosti
 
Povijest >>>

Poduzeæe ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i proizvodnju metalnih konstrukcija osnovano je 1980. godine s ciljem plinofikacije podruèja nekadašnje opæine Zabok, te održavanja opreme i instalacija za velika industrijska poduzeæa na tom podruèju, a prvenstveno za pogone tvrtki ZIVT i REGENERACIJA.

Od samog osnutka poduzeæa plinska djelatnost je organizirana kao posebna cjelina, a kako tijekom devedesetih godina dolazi do gašenja proizvodnje metalnih konstrukcija, pa je danas primarna djelatnost postala distribucija prirodnog plina, a sekundarna djelatnost je izvoðenje montažnih radova na plinovodima i plinskim instalacijama, te na instalacijama toplovodnog grijanja i klimatizacije.

Osim navedenog poduzeæe ZAGORSKI METALAC d.o.o. je ovlašteno od strane
HRVATSKE STRUÈNE UDRUGE ZA PLIN za obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija.Distribucija prirodnog plina obavlja se na podruèju grada Zaboka, te opæina Bedekovèina, Krapinske Toplice, Maèe, Sveti Križ Zaèretje i Veliko Trgovišæe. Godišnji promet plina iznosi oko 26.000.000 m3 što je oko 40% od ukupne distribucije prirodnog plina na podruèju cijele Krapinsko Zagorske Županije.

Ukupan broj potrošaèa iznosi oko 8.500, od èega je 14 velikih industrijskih potrošaèa, oko 790 su potrošaèi u sektoru usluga, a ostalo su kuæanstva.

Na distributivnom podruèju izgraðeno je ukupno oko 410.000 m plinovoda i oko 240.000 m kuænih prikljuèaka. Oko 65.000 m plinovoda izvedeno je od èeliènih cijevi, a ostalo od polietilena.

     

             
Sva prava pridržana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net